perjantai 21. lokakuuta 2011

Lausunto VELHO -hankkeen Lounais-Suomen vesistöalueen Viurilanlahden Natura -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman osalta


Lausunto VELHO -hankkeen Lounais-Suomen vesistöalueen Viurilanlahden Natura -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman osalta.

Taustaa

Omistamme xxxxxxxxxxxxxx alueella xxxxxxxxxxxxxxx, jonka vesialueet noin 30 hehtaaria on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla lintudirektiivin mukaisena SPA -alueena.  Vesialueesta noin puolet 15 hehtaaria on ruovikkoa ja rantaniittyä. Rantaniitystä 4 hehtaaria on vuokrattu lihakarjan kesälaitumeksi ympäristöviranomaisten suosituksesta.
Luonnonsuojelupäätöksen perusteena on ollut SPA -alueen määritelmä arvokkaana lintuvesikohteena. Lintujen määrä ja lajikirjo on kuitenkin köyhtynyt vuosi vuodelta eikä esimerkiksi kahlaajille tai puolisukeltajille löydy enää paikalta avoimia matalia kahluu- tai rantautumispaikkoja. Myös vielä alueella pesivien lintujen poikasmäärät ovat vähentyneet. Poikasmäärien vähenemisen syynä saattaa olla ravinto, sen määrä ja epäpuhtaudet, tai kasvanut petolintujen määrä.
Venereitti ruopattiin ennen luonnonsuojelualuepäätöstä. Tämän toimenpiteen jälkeen paikalla pesi pikkukahlaajia, mutta kun ruopatun väylän rannat kasvoivat umpeen, katosivat myös kahlaajat. Luonnonsuojelupäätöksen jälkeen on ruovikkoa leikattu talvella 2007 ympäristökeskuksen Ruokoprojektin yhteydessä ja tämän jälkeen venereitin ruovikkoa on leikattu kahtena kesänä. Erityisesti kesällä tehdyn leikkuun jälkeen paikalle tulee lisää lintuja kun venereitin matalat rannat avautuvat kahlaajille ja kapea reitti levenee puolisukeltajille. Pesintään tämä toimenpide ei kuitenkaan vaikuta. Ruovikon niitto on yksityishenkilölle kallis toimenpide, eikä tätä ole saanut vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä, joten niiton ajankohta ja määrä määräytyy pakollisen tarpeen mukaan, eikä tässä näin ollen ole voitu ottaa huomioon luonnonsuojelullisia näkökohtia ja lintujen tarpeita.

Lausunto

Alueen luonnontila linnuston kannalta on selvästi heikentynyt ja luonnon monimuotoisuus linnuston vähenemisen myötä köyhtynyt. Linnuille sopivia kahluu- ja rantautumispaikkoja ei alueella enää ole. Kasvillisuus on rehevöitynyt entisestään rantaniityn laidunnuksen jälkeen koska lehmien ulosteet liukenevat vedenkorkeuden vaihtelun myötä vesistöön. Ruovikkoa on puolet vesialueesta ja vesikasvillisuus, kuten lumpeet, ulpukat ja meriheinä tekevät ruovikossa vielä olevat aukkopaikat loppukesästä linnuille uimakelvottomiksi.

Ehdotus pilotti-hankkeeksi

Ehdotan että xxxxxxxxxxxxxxx lintuvesialueella käynnistetään pilottihanke vesilintujen elinolosuhteiden parantamiseksi. Osaan alueen ruovikosta ruopataan matalia uomia, joissa saadaan vesi kiertämään, pikkukalat liikkumaan ja kahlaajille sopivia kahluupaikkoja sekä puolisukeltajille uimareittejä. Pohjasedimentti kasataan pieniksi mataliksi saarekkeiksi joille linnut voivat rantautua ja joilla ne voivat pesiä. Uomat voidaan tarvittaessa puhdistaa ja niittää pesintäkauden jälkeen ja niitetty ruoko joko kasataan saarekkeiksi tai kuljetetaan pois hyödyntäen sitä esim. energialähteenä. Tämän lisäksi ruovikko voidaan talvella niittää ja ylimääräinen biomassa kerätä pois jotta uomat pysyvät avoimina.
Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä alueen omistajan ja ympäristöviranomaisten kesken. Hankkeen rahoituksen järjestää ympäristöviranomainen. Jos hanke onnistuu ja toimenpiteillä nähdään olevan merkitystä luonnon monimuotoisuuden ja lintukannan elpymisen kannalta voi yksityisen luonnonsuojelualueen omistaja jatkaa toimenpiteitä hankkeen päättymisen jälkeen erilaisten luonnonsuojelu- tai ympäristötukien turvin.

Salossa 20.10.2011
Outi Hoikkala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti